"Hey Mask Scara, can you shut the fuck up?"

GetYarn